Ondersteuning kind

De Kindbehartiger

De Kindbehartiger is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het kind, helpt hem om zijn wensen en behoeften te verwoorden, biedt een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven.

Daarnaast geeft de Kindbehartiger ouders advies over de behoeften en wensen van het kind. Ouders krijgen met de hulp van de Kindbehartiger inzicht in de positie en belangen van hun kind alsmede inzicht in wat er achter de stem van hun kind schuilgaat. 

De ondersteuning van de Kindbehartiger is erop gericht om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding, waarbij zij in relatie kunnen blijven staan met ieder van hun ouders.

Werkwijze

 • Kennismakingsgesprek: wie ben ik en wat kan ik voor jou betekenen?
 • Intake: werkdoelen en afspraken bepalen
 • Persoonlijke kind- en oudergesprekken
 • De Kindbehartiger gaat spelenderwijs met het kind in gesprek aan de hand van o.a. het Werkboek Kindbehartiger, spelmethodieken (o.a. Het Mattenspel en gesprekskaarten), kinderboeken en creatieve werkvormen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de leeftijd, ontwikkeling en behoefte van het kind.
 • De Kindbehartiger heeft gesprekken met ouders over hun beleving, de ouder-kindrelatie, de relatie tussen ouders onderling en vraagstukken omtrent o.a. ondersteuning, ontwikkeling, opvoeding en communicatie. Voor ouders is er ook een werkboek beschikbaar.
 • Advies en tips voor ouders
 • Afsluitend evaluerend gesprek

Toestemming ouders

Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind. Dit werkt als volgt:

 • Kind 0-12 jaar: toestemming nodig van gezaghebbende ouder(s)
 • Kind 12-16 jaar: toestemming nodig van het kind en de gezaghebbende ouder(s)
 • Kind 16-18 jaar: toestemming nodig van het kind

Tarief

Een Kindbehartigers-traject ziet er als volgt uit:

 • intakegesprek ouders (samen of apart)
 • 4 kindgesprekken
 • terugkoppeling aan ouders (samen of apart)

Indien nodig kan het traject worden verlengd.

Het tarief bedraagt 85 euro per uur.

De gewerkte uren worden gedurende het traject gefactureerd. In rekening worden gebracht:

 • de uren van ondersteuning
 • contactmomenten met het kind en ouders
 • het opstellen van het advies
 • overleg met derden
 • evaluerend gesprek

In de regel worden de kosten op 50/50 basis door beide ouders voldaan. De betalingstermijn van de facturen bedraagt twee weken na de factuurdatum.

Algemene voorwaarden begeleiding

Veelgestelde vragen

Instagram